Kennisblog

Levert schade aan buurperceel een verzwaarde onderhoudsplicht op voor waterschap?

Levert schade aan buurperceel een verzwaarde onderhoudsplicht op voor waterschap?

Op 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) uitspraak gedaan over de afwijzing van een handhavingsverzoek. Een omwonende vroeg aan een waterschap om het (verder) afkalven van de oever te voorkomen en de staat van de beschoeiing te verbeteren. Hij heeft naar zijn zeggen schade door afkalving en uitspoeling van grond omdat het waterschap onvoldoende onderhoud pleegt. Moet het waterschap nu in actie komen?

Waaraan toetst de Afdeling?

In de Waterwet staat dat het waterschap een legger vaststelt, waarin ligging, vorm, afmeting en constructie van bijvoorbeeld een talud zijn vastgelegd. Volgens dezelfde wet is het de taak van het waterschap om de watersystemen en beschermingszones te beheren. Uitgangspunt daarvoor is de legger.

Uitgangspunt Afdeling

De algemene regel is dat het bestuur van het waterschap alleen bevoegd is om handhavend op te treden als een wettelijk voorschrift wordt overtreden. Als het waterschap aanleiding ziet om over te gaan tot herstel van oevers en beschoeiingen, maar de uitvoering van het waterschap zich, volgens de omwonende, niet verdraagt met het beginsel van zorgvuldig bestuur, dan leidt dat er nog niet toe dat het waterschap handhavend had moeten optreden, zolang er geen wettelijk voorschrift wordt overtreden.

Uitwerking

De Afdeling beoordeelt de genoemde legger. Volgens de Afdeling bevat de legger voor deze watergang geen normen voor het betreffende talud. Ook zegt de Afdeling dat de uitgevoerde metingen bij deze locatie als referentie mogen gelden. Bij de meetresultaten is namelijk weergegeven op welke locatie en in welke maanden de metingen zijn verricht. De omvang van het perceel is niet zo groot dat het waterschap niet met metingen op deze locatie had mogen volstaan.

Kortom

Onderbuik en wet gaan niet altijd samen. Bij een verzoek om handhaving controleert de rechter altijd of een wettelijk voorschrift is overtreden. Als metingen worden bestreden zal dit degelijk en het liefst door een deskundige moeten gebeuren, anders heeft het veelal weinig zin.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Robert: robert@zypp.nl

terug naar overzicht