Algemene voorwaarden

 1. Zypp advocaten is een maatschap.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zypp advocaten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
 3. Zypp advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ten minste de bedragen, die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Zypp advocaten is beperkt tot het bedrag, waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de polisvoorwaarden voortvloeit.
 5. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt op grond van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de desbetreffende opdracht aan honorarium aan de cliënt in rekening is gebracht, met een maximum van € 10.000,–.
 6. Bij de uitvoering van een opdracht is Zypp advocaten gerechtigd om derden in te schakelen. Zypp advocaten is echter niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Zypp advocaten gerechtigd om deze aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Zypp advocaten tegen aanspraken van derden daarvoor.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Zypp advocaten bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
 9. Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, tenzij met cliënt schriftelijk anders is overeengekomen. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Zypp advocaten betaalt, zoals onder andere griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels.
 10. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht. Bij gebreke van een tijdige betaling is Zypp advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is Zypp advocaten in een dergelijk geval bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Zypp advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
 11. Zypp advocaten is bevoegd om, ook tijdens de opdracht, het uurtarief te wijzigen. Als het uurtarief wordt verhoogd met meer dan 10% ineens dan is de cliënt bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de cliënt gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 12. Op de overeenkomst tussen cliënt en Zypp advocaten is Nederlands recht van toepassing.
 13. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als een cliënt een klacht heeft over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan dient deze klacht eerst voorgelegd te worden aan de interne klachtenfunctionaris van ons kantoor. De cliënt dient de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Indien de interne klachtenprocedure niet leidt tot een aanvaardbare oplossing dan kan de cliënt zich binnen twaalf maanden na die schriftelijke afronding van de klacht wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is gepubliceerd op de website: www.degeschillencommissie.nl.