Kennisblog

Belanghebbende bij een omgevingsvergunning

Belanghebbende bij een omgevingsvergunning

Het is belangrijk om te weten wie belanghebbende bij een omgevingsvergunning is. Immers, alleen belanghebbenden kunnen bezwaar en (hoger) beroep instellen tegen deze vergunningen. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:730) komt de vraag aan de orde hoe het belanghebbende-begrip beoordeeld moet worden als de omgevingsvergunning meerdere Wabo-activiteiten omvat.

Belanghebbende bij een omgevingsvergunning

Het is vaste rechtspraak dat als een omgevingsvergunning meer dan één Wabo-activiteit omvat, per activiteit bepaald moet worden of degene die een rechtsmiddel heeft aangewend belanghebbende is (AbRvS 13-04-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081). In de onderhavige uitspraak oordeelt de Afdeling dat op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt moet worden als de omgevingsvergunning ziet op activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen (artikel 2.7 lid 1 Wabo).

In het onderhavige geval was een omgevingsvergunning verleend voor de bouw en verandering van een milieu-inrichting (een rundveestal). In het populair juridisch spraakgebruik: een a- en e-vergunning. Volgens de Afdeling hangen de bouw en verandering van de milieu-inrichting onlosmakelijk met elkaar samen, zodat de uitzondering van toepassing is. De Afdeling toetst vervolgens aan het belanghebbende-begrip, zoals dat geldt voor de omgevingsvergunning milieu; daarbij acht de Afdeling aannemelijk dat appellant bij zijn woning gevolgen van enige betekenis kan ondervinden door het in werking zijn van de inrichting. Om deze reden oordeelt de Afdeling dat appellant ontvankelijk is in zijn beroep tegen zowel de activiteit bouwen als de activiteit veranderen van een inrichting.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke: ineke@zypp.nl.

terug naar overzicht