Kennisblog

werkwijze Geschillencommissie Recreatie (GCR)

werkwijze Geschillencommissie Recreatie (GCR)

In deze bijdrage willen wij kort stilstaan bij de werkwijze van de Geschillencommissie Recreatie (GCR). Dit onderwerp is actueel, nu veel recreanten/consumenten dreigen om naar de GCR te stappen om hun aanbetaling voor de plaats of het verblijf terug te vorderen. Zij stellen dat zij als gevolg van de coronamaatregelen geen huur- of vakantiegenot hebben gehad en daar dus ook niet voor hoeven te betalen.

 De GCR is een onafhankelijke instantie die oordeelt over geschillen tussen consumenten en recreatieondernemers. Vereist is wel dat de recreatieondernemer is aangesloten bij HISWA-RECRON. In alle Recron-voorwaarden (vaste plaatsen, seizoenplaatsen etc.) is vastgelegd dat de GCR bevoegd is om van geschillen kennis te nemen.

Indien een consument een klacht heeft, dient de klacht eerst aan de recreatieondernemer te worden voorgelegd. Komen partijen er onderling niet uit, dan heeft de consument de keuze om het geschil voor te leggen aan de GCR of aan de gewone rechter. Kiest de consument voor de GCR, dan is de recreatieondernemer aan deze keuze gebonden. De consument moet dan wel binnen 12 maanden na melding van de klacht de recreatieondernemer, de klacht aan de GCR voorleggen.

De consument kan de klacht aan de GCR voorleggen door een standaard vragenformulier in te vullen. De GCR stuurt dit vragenformulier door naar de recreatieondernemer, die een termijn (meestal 1 maand) krijgt om daar schriftelijk op te reageren. Deze reactie wordt door de GCR naar de consument gezonden. Vervolgens zal de GCR een datum bepalen voor de mondelinge behandeling. Die zal plaatsvinden in Den Haag of in Utrecht. Partijen zijn niet verplicht om te verschijnen. Wij adviseren echter wel aan om bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn.

De GCR bestaat uit 3 leden. Een lid wordt aangesteld door HISWA-RECRON, een lid wordt aangesteld door de ANWB/Consumentenbond en het derde lid (de voorzitter) wordt aangesteld door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen de standpunten nader toelichten en kan de GCR vragen stellen. Een mondelinge behandeling duurt circa 30 minuten.

Komen partijen niet alsnog tot een regeling, dan zal de GCR schriftelijk uitspraak doen. De GCR streeft er naar om binnen 1 maand na de mondelinge behandeling uitspraak te doen. Partijen zijn aan de uitspraak gebonden. Komt de recreatieondernemer de uitspraak niet na, dan staat HISWA-RECRON garant (nakomingsgarantie).

Zoals in de inleiding al aangegeven, is ook de terugbetaling van aanbetalingen en de voucherregeling inmiddels onderwerp van geschil bij de GCR. Recent zijn er twee uitspraken verschenen waarbij de consument als gevolg van Corona geld terug vorderde, terwijl de recreatieondernemer wel kon leveren. De GCR heeft geoordeeld dat in die gevallen de annuleringsregeling uit de Recron-voorwaarden geldt. De consument kan niet kosteloos annuleren.

terug naar overzicht