Kennisblog

Jaarrond beschermd nest

Jaarrond beschermd nest

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een voorlopige voorziening op 7 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:288) een opmerkelijke uitspraak gedaan.

Jaarrond beschermd nest

Evenals onder ‘oude’ Flora- en faunawet is onder de Wet natuurbescherming het verboden nesten te vernielen. Een nest is alleen een nest indien er sprake is van een nest dat wordt gebruikt als plaats om te broeden. Buiten de broedperiode is er geen sprake van een nest en kan – zonder daarmee de Wet natuurbescherming te overtreden – een nest worden weggehaald. Op dat uitgangspunt is echter een belangrijke uitzondering. Sommige vogelsoorten gebruiken hun nest het gehele jaar. Andere vogels maken gebruik van nesten van anderen en maken zelf geen nest. In dat geval is het nest jaarrond beschermd. Door het voormalig bevoegd gezag, de staatssecretaris van EZ, was een beleid ontwikkeld met een lijst met vogels die een zogenoemd jaarrond beschermd nest hebben. Op die lijst stond onder meer de boomvalk.

Uitspraak: jaarrond beschermd nest

In deze uitspraak oordeelt de Voorzitter echter dat het nest van de boomvalk niet jaarrond beschermd is. De Voorzitter baseert zijn oordeel daarbij op een ecologisch advies dat in de procedure is ingebracht. Deze uitspraak is opmerkelijk omdat tot dusverre de juistheid van de lijst met jaarrond beschermde nesten niet ter discussie stond, de Afdeling (en ook rechtbanken) leken van de inhoudelijke juistheid van de lijst uit te gaan. Deze uitspraak laat zien dat mits deugdelijk gemotiveerd, de lijst niet zo in beton lijkt te zijn gegoten als veelal wordt gedacht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco: eelco@zypp.nl.

terug naar overzicht