Kennisblog

Behoud van Nederlands cultureel erfgoed is dwingende reden van groot openbaar belang

Behoud van Nederlands cultureel erfgoed is dwingende reden van groot openbaar belang

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2787) voor het eerst geoordeeld dat behoud van het Nederlands cultureel erfgoed kan gelden als dwingende reden van groot openbaar belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (het Vrijstellingsbesluit).

Wat is er aan de hand?

De provincie Noord-Holland wil het Fort Uitermeer dat in de gemeente Weesp is gelegen, toegankelijk maken voor een breder publiek. Het Fort maakt onderdeel uit van de op de Unesco Werelderfgoedlijst opgenomen Stelling van Amsterdam. Voor de werkzaamheden was ontheffing nodig op grond van de Flora- en faunawet in verband met de aanwezigheid van een groot aantal, ook strikt, beschermde diersoorten. Tegen de verleende ontheffing wordt opgekomen.

Ontheffing voor strikt beschermde soorten

Een ontheffing kan voor strikt beschermde soorten slechts worden verleend indien naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. Deze belangen zijn opgenomen in artikel 2, derde lid, van het Vrijstellingsbesluit. Onder e wordt daar genoemd “dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten“.

Als dwingende reden van groot openbaar belang kan blijkens deze uitspraak dus ook het behoud van Nederlands cultureel erfgoed gelden. Hoewel deze uitspraak is gewezen onder de oude Flora- en faunawet, mag worden verwacht dat de rechtspraak wordt voortgezet onder de Wet natuurbescherming.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco: eelco@zypp.nl.

terug naar overzicht