Kennisblog

Discussie: huidige watertoets toch in de Omgevingswet?

Discussie: huidige watertoets toch in de Omgevingswet?

De wetgever is nog volop bezig met de krachttoer, geheten: de Omgevingswet. In de huidige wetsvoorstellen komt het aspect water uiteraard volop terug. Alleen ontbreekt de watertoets. Waterschappen maken zich sterk voor een terugkeer van de watertoets, maar ook uit onverwachte hoek komt bijval voor dit pleidooi. Maxime Verhagen deed dat namelijk op de Waterschapsdag (20 maart 2017) namens Bouwend Nederland.

Vrees Bouwend Nederland

Als de watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen niet als verplichting wordt opgenomen in de Omgevingswet, denkt Verhagen dat de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te toetsen en niet te laten verslechteren sterk afneemt.

Werking Watertoets

De watertoets is nu wettelijk geregeld. De bestuurslagen die het aangaan (denk aan Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten) denken bij relevante ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen en structuurvisies) van te voren na over de gevolgen voor het watersysteem.
Verhagen geeft aan dat de toets in de praktijk alle bij een bouwproject betrokken partijen ertoe dwingt om al in een zeer vroeg stadium overleg te voeren over wat de nieuwe plannen voor effect hebben voor het lokale waterbeheer. Dit resulteert dan in een waterparagraaf. Dat voorkomt achteraf (dure) herstelmaatregelen om het bouwproject droog te houden of de waterkwaliteit op peil te houden.

Is het idealisme?

Bouwend Nederland geeft grif toe: behalve voor de klimaatbestendigheid is innovatie ook goed voor de bouwers zelf. ‘Want de meeste van de gevraagde innovaties zullen vanuit de bouwwereld moeten komen. Daarmee vergroten we onze kennis en vaardigheden. En dat is weer goed voor onze exportpositie’.

Kortom: huidige watertoets toch in de Omgevingswet?

Als innovatie leidt tot klimaatbestendigheid enerzijds en versterking van Bouwend Nederland anderzijds is daar natuurlijk niets op tegen, integendeel. Het is aan de Minister om de breed gedragen voorzet in te koppen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Robert: robert@zypp.nl

terug naar overzicht