Handhaving

Moet ik mijn nieuwe bedrijfshal laten aanpassen of zelfs gedeeltelijk afbreken, nu het gemeentebestuur heeft aangekondigd een last onder dwangsom te gaan nemen?


Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren en procederen voor en tegen de overheid. Het gaat daarbij veelal om procedures rondom lasten onder dwangsom, lasten onder bestuursdwang, invorderingsbesluiten en bestuurlijke boetes. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf zich niet aan de voorschriften van zijn omgevingsvergunning houdt of omdat er een bouwwerk zonder vergunning is gebouwd.

Last onder dwangsom

Bij een last onder dwangsom legt de overheid aan de overtreder een verplichting op, de last. De last bestaat uit een doen, bijvoorbeeld het slopen van een bouwwerk, of een laten, bijvoorbeeld het beëindigen van gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan.

In vrijwel alle gevallen stelt de overheid een termijn waarbinnen aan de last moet worden voldaan, bijvoorbeeld vier weken. Is er na die termijn niet aan de last voldaan dan is de overtreder een dwangsom verschuldigd. Juridisch gezien wordt dit het verbeuren van een dwangsom genoemd.

De overheid kan niet zomaar overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Een last onder dwangsom kan namelijk alleen worden opgelegd als sprake is van een overtreding. Bovendien moet de overtreder het in zijn macht hebben om de overtreding te beëindigen. Over deze en alle andere voorwaarden en vereisten adviseren wij u graag.

Last onder bestuursdwang

Bij een last onder bestuursdwang legt de overheid, net zoals bij een last onder dwangsom, een verplichting op, de last. Als niet aan de last wordt voldaan dan verbeurt er echter niet, zoals bij een last een dwangsom, een dwangsom. Bij een last onder bestuursdwang is het gevolg van het niet voldoen aan de last, dat de overheid zelf een maatregel kan treffen om de overtreding te beëindigen, bijvoorbeeld door het – door de overheid – slopen van een bouwwerk. De kosten van het uitvoeren van bestuursdwang kan de overheid op de overtreder verhalen. Maar ook in dit geval gelden er voorwaarden en waarborgen, waaraan de overheid moet voldoen.

Invorderingsbesluit

Als er dwangsommen zijn verbeurd dan wil de overheid deze veelal ook incasseren bij de overtreder. Daarvoor moet de overheid een zogenaamd invorderingsbesluit nemen. Het invorderingsbesluit is de eerste stap in de invorderingsprocedure. Als de overtreder niet betaalt dan kan de invorderingsprocedure worden voortgezet door het uitbrengen van een aanmaning, een dwangbevel en/of het leggen van beslag.

Een belangrijk aspect in deze procedure is de verjaringstermijn. Verbeurde dwangsommen verjaren één jaar nadat zij zijn verbeurd. Overigens kan de verjaringstermijn wel worden gestuit. Er is veel en gedetailleerde rechtspraak over de invordering van verbeurde dwangsommen. Het is, zowel voor de overheid als voor de overtreder, opletten geblazen.

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een bestraffend besluit. Daarmee is een bestuurlijke boete anders dan de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang, die gericht zijn op het ongedaan maken van de overtreding. Bestuurlijke boetes kunnen zeer hoog zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan overtreders kan opleggen. Wetgeving en rechtspraak stellen strikte eisen aan de oplegging van een bestuurlijke boete. De advocaten van ZYPP kunnen u daarover adviseren.

Advocaat handhaving nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat handhaving.

neem contact op